پنج شنبه, 09 تیر 1401

جهت مشاهده رزومه اساتید روی نام استاد مربوطه کلیک نمایید.

  مرتبه عملی رشته تخصص
آقای دکتر محسن طبسی دانشیار پژوهش هنر
آقای دکتر وحید احمدی استادیار معماری
خانم دکتر هیرو فرکیش استادیار معماری
آقای دکتر احسان جبروتی استادیار معماری
خانم دکتر دانشور استادیار شهرسازی
آقای دکتر بشارت استادیار عمران