دوشنبه, 06 بهمن 1399

قابل توجه دانشجويان محترم گروه حقوق مجتمع بين المللي خراسان

جهت آگاهي از اطلاعيه ها و برنامه هاي گروه حقوق در لينك انجمن علمي ذيل عضو شويد:

@hoghoogh1395

قابل توجه دانشجويان تطبيقي دوره كارشناسي حقوق

در صورت اخذ بدون هماهنگي واحدهاي ارائه شده در گلبهار يا اخذ واحدهاي تطبيقي كه در گلبهار ارائه نگردد بدون داشتن معرفي نامه كتبي از معاونت آموزشي واحد، انتخاب واحد آنها ابطال مي گردد.